Algemene Voorwaarden Pop-up Winchpark:

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A.      Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor.

B.      Arrangement: door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten. Deze diensten en/of activiteiten kunnen bestaan uit de verhuur van materiaal, het verzorgen van activiteiten, het geven van instructie en het begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.

C.      Dienst: Alle handelingen ter voorbereiding van de uitvoering van buitensport. Hierdoor wordt onder andere verstaan de verhuur van materiaal, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport.

D.     Activiteit: Door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.

E.      Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid.

F.       Eendaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.

G.     Meerdaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen.

H.     Eendaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.

I.        Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een ondernemer worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.

J.        Ondernemer: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf activiteiten en of materialen aanbiedt.

K.      Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt.

L.       Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.

M.    Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

N.     Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit.

O.     Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit. Hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.

P.      Informatie: schriftelijke/elektronische/mondelinge gegevens over de activiteit.

Q.     Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant of ondernemer van de overeenkomst vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer

A.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.

B.      De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

C.      Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijk afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.

D.     De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging

A.      Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

A.      De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

B.      Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijk aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

C.      Indien de ondernemer op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

D.     De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijk kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijk sommatie het wettelijke vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

E.      Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer in staat van faillissement geraakt.

F.       De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a.      Een betalingstermijn is overschreden

b.      De contractant failliet is, of in surseance van betaling is

c.       De contractant of diens bedrijf wordt ontbonden

d.      De contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Artikel 5: Annulering

A.      Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

-          Bij annulering meer dan 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden minimaal 15% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

-          Bij annulering binnen 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

-          Bij annulering minder dan 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 60% van de reserveringswaarde van de ondernemer te betalen.

-          Bij annulering minder dan 15 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 85% van de reserveringswaarde van de ondernemer te betalen.

-          Bij annulering binnen 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde van de ondernemer te betalen.

B.      De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijk instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer.

A.      Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

A.      De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.

B.      De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

C.      Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

A.      De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.

B.      De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaan waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

C.      Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.

D.     Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.

E.      De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

A.      Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.

B.      Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

C.      Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.

D.     Een deelnemer die verhinderd is om aan de activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de ondernemer - door een ander laten vervangen mits de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

A.      De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van opzegging op de hoogte te stellen.

B.      De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheeld of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.

C.      Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Klachten

A.      Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

B.      Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk tot 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

A.      In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van de deelnemer, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot een bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

B.      De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, schade dood of letsel van de deelnemer tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

C.      De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

D.     De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na) laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.

E.      De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.

F.       De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

G.     De deelnemer houdt zich strikt aan de regels en voorschriften zoals deze zijn opgesteld door de ondernemer. Deze zijn vermeld in deze algemene voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften, de “voorwaarden obstakels” en aanwezige borden.

Artikel 13: Voorwaarden Obstakels

·        Het gebruik van obstakels gelegen aan de kabelbaan is in alle gevallen verboden voor onervaren deelnemers.

·        Het gebruik van obstakels is uitsluitend toegestaan met toestemming van Pop-up Winchpark. Toestemming wordt uitsluitend gegeven door het ondertekenen van een “obstakel formulier”

·        Bij het onderteken van het “obstakel formulier” worden de risico’s, beschreven in de algemene voorwaarden aanvaard.

·        Zonder het ondertekenen van het “obstakel formulier” mag er niet over obstakels gevaren worden.

·        Men moet voldoen aan de volgende punten alvorens er gebruik mag worden gemaakt van de obstakels:

o   De deelnemer heeft voldoende ervaring met de kabelbaan.

o   De deelnemer heeft goedkeuring van Pop-up Winchpark voor gebruik van de obstakels.

o   Verwijderbare vinnen dienen verwijderd te worden, molded fins zijn wel toegestaan

o   De deelnemer draagt een veiligheidshelm die voldoende vast zit.

o   De deelnemer draagt een reddingsvest.

o   De deelnemer moet een eigen verzekering hebben afgesloten voor het gebruiken van de obstakels.

o   De deelnemer heeft het “obstakel formulier” getekend waarbij hij onder meer heeft bevestigd dat hij voldoet aan voornoemde voorwaarden en waarbij hij alle risico’s op schade aanvaard.

·        De deelnemer zal nooit aanvaren op een obstakel als deze niet veilig wordt beschouwd of als er een derde in de landing of aanvaar plaats ligt.

·        De deelnemer geeft bij het tekenen voor het gebruik van obstakels aan dat de deelnemer een verzekering hiervoor heeft afgesloten en bevestigd daarbij dat Pop-up Winchpark in geen geval aansprakelijk is voor lichamelijke schade en/of materiële schade ontstaan door het gebruiken van obstakels.

·        De deelnemer is zich bewust een groot risico te nemen bij het gebruik maken van obstakels.

·        De deelnemer is bewust dat lichamelijk letsel of zelfs de dood het gevolg kan zijn van het gebruik van obstakels

·        Voor het wegvaren dient de deelnemer aan het personeel te hebben gevraagd of er gebruik mag worden gemaakt van de obstakels en is hier zelf verantwoordelijk voor. Bij het niet vragen moet er vanuit worden gegaan dat het gebruiken van obstakels als niet veilig wordt beschouwd. Het gebruik van obstakels is dan niet toegestaan voor de deelnemer.

·        De kabelbaan medewerker mag de toegang weigeren aan deelnemer bij het niet in acht nemen van bovenstaande punten.